Νομοθεσία/Εγκύκλιοι


Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων προσδιορίζεται:

  • στον ν.4442/2016 [ιδίως κεφ. ΣΤ΄ (άρθρα 17-26), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον ν.4549/2018, άρθρα 71-76 και κεφ. Θ΄ (άρθρα 48Α-48Ε), όπως αυτό προστέθηκε με τον ν.4512/2018, άρθρο 158 και τροποποιήθηκε με τον ν.4549/2018, άρθρο 77]
  • στον ν.3982/2011 και στις κανονιστικές αυτού πράξεις ως ισχύουν και κυρίως στην υπ’ αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 Υπουργική Απόφαση (Β΄158), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. οικ. 64618/856/Φ15/2018 (Β΄ 2278) Υπουργική Απόφαση.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των ασκούμενων σε αυτήν μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Κατά την υποβολή, η γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό. Τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά δεν επισυνάπτονται, αλλά καταχωρίζονται με τους αριθμούς πρωτοκόλλου, ενώ τηρούνται σε φυσική μορφή στο χώρο της εγκατάστασης επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές. Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη εργασιών εγκατάστασης και πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).