Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.) προσδιορίζεται στο νόμο 4302/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230) (άρθρο 50) και το νόμο 4512/2018 ( ΦΕΚ Α’ 5) (άρθρα 159-165) και στην με αριθμό οικ. οικ. 5542/72/Φ.61/17.1.2018 (ΦΕΚ Β’ 62) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ο φορέας λειτουργίας Κ.Α.Δ. καταρχάς υποβάλλει ερωτηματολόγιο στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση και λαμβάνει απάντηση περί του αν απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή όχι. Εφόσον αυτή απαιτείται, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μετά την έκδοσή της.

Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται καταβολή παραβόλου.

Κάθε υποβληθείσα γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται σε φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης, επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές.

Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών καθώς και την εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Η/Μ) εντός ιδιωτικών εκτάσεων, προσδιορίζεται στις εξής διατάξεις:

α. Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5) ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα 43 – 72.
β. Ν. 4442/2016 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 4512/2018 και ιδίως τα άρθρα 5, 58, 60, 62, 64 και 65.
γ. ΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171311/426 «Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε ιδιωτικές εκτάσεις καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός του λατομικού χώρου, των εξορυσσόμενων ορυκτών» (ΦΕΚ 480/Β/2018)

Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται καταβολή παραβόλου.

Κάθε υποβληθείσα γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται σε φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης, επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές.

Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Η/Μ) εντός λατομικών χώρων σε δημόσια ή δημοτική έκταση και εντός μεταλλευτικών χώρων, προσδιορίζεται στις εξής διατάξεις:

α. Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5) ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα 43 – 72.
β. Ν. 4442/2016 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 4512/2018 και ιδίως τα άρθρα 5, 65, 71 και 73.
γ. ΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429 «Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων, στην περίπτωση που προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης» (ΦΕΚ 481/Β/2018)

Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται καταβολή παραβόλου.

Κάθε υποβληθείσα γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται σε φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης, επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές.

Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων προσδιορίζεται:

  • στον ν.4442/2016 [ιδίως κεφ. ΣΤ΄ (άρθρα 17-26), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον ν.4549/2018, άρθρα 71-76 και κεφ. Θ΄ (άρθρα 48Α-48Ε), όπως αυτό προστέθηκε με τον ν.4512/2018, άρθρο 158 και τροποποιήθηκε με τον ν.4549/2018, άρθρο 77]
  • στον ν.3982/2011 και στις κανονιστικές αυτού πράξεις ως ισχύουν και κυρίως στην υπ’ αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 Υπουργική Απόφαση (Β΄158), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. οικ. 64618/856/Φ15/2018 (Β΄ 2278) Υπουργική Απόφαση.

Βρείτε εδώ ένα βοήθημα τεκμηρίωσης, μη δεσμευτικό για τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των ασκούμενων σε αυτήν μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Κατά την υποβολή, η γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό. Τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά δεν επισυνάπτονται, αλλά καταχωρίζονται με τους αριθμούς πρωτοκόλλου, ενώ τηρούνται σε φυσική μορφή στο χώρο της εγκατάστασης επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές. Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη εργασιών εγκατάστασης και πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών, προσδιορίζεται στις εξής διατάξεις:

α. Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5) ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα 43 – 72.
β. Ν. 4442/2016 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 4512/2018 και ιδίως τα άρθρα 5, 69 και 70.
γ. ΥΑ «ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427 «Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών»(ΦΕΚ 480/Β/2018)

Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται καταβολή παραβόλου.

Κάθε υποβληθείσα γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται σε φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης, επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές. Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων, προσδιορίζεται στον νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230) (ιδίως Κεφάλαιο Η’, άρθρο 41) και στην με αριθμό οικ. 7888/8.5.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1654).

Όταν στο τουριστικό κατάλυμα λειτουργούν μία ή περισσότερες κολυμβητικές δεξαμενές υπό τον ίδιο φορέα, η λειτουργία τους γνωστοποιείται σε ενιαία φόρμα μαζί με τα στοιχεία του καταλύματος.

Όταν στο τουριστικό κατάλυμα λειτουργούν μία ή περισσότερες κολυμβητικές δεξαμενές υπό διαφορετικό φορέα από εκείνον του τουριστικού καταλύματος, αυτός οφείλει να γνωστοποιήσει τη λειτουργία τους αυτοτελώς σε νέα φόρμα γνωστοποίησης, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά εκάστη κολυμβητική δεξαμενή και απαιτείται καταβολή ενιαίου παραβόλου εκατό (100) ευρώ.

Κατά την διάρκεια λειτουργίας, ο φορέας οφείλει να τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει όταν του ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Σε περίπτωση γνωστοποίησης για περισσότερες κολυμβητικές δεξαμενές στο ίδιο ξενοδοχειακό κατάλυμα, τα δικαιολογητικά τηρούνται ξεχωριστά για εκάστη δεξαμενή.

Κάθε υποβληθείσα γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται σε φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης, επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές.

Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών προσδιορίζεται στον νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230) (ιδίως Κεφάλαιο ΣΤ’, άρθρα 17-26) και στην με αριθμό οικ. 32790/392/Φ.15/2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1061). Συμπληρωματικά ισχύει ο ν. 3982/2011 και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες διατάξεις αναφορικά με την αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων εν γένει.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των ασκούμενων σε αυτήν μεταποιητικών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών.

Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται καταβολή παραβόλου.

Κάθε υποβληθείσα γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται σε φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης, επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές.

Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) προσδιορίζεται στο νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230) (ιδίως Κεφάλαιο Ζ’, άρθρο 28) και στην με αριθμό οικ. 16228/17.5.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1723).

Ο φορέας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. καταρχάς υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία σύμφωνα με το παράρτημα της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Για τα καταστήματα που ιδρύονται και λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων δεν απαιτείται τέτοια βεβαίωση.

Η ανωτέρω βεβαίωση, εφόσον χορηγηθεί, ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να υποβληθεί η γνωστοποίηση.

Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται καταβολή παραβόλου, καθώς και η μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του φυσικού ή νομικού προσώπου προς τον οικείο Δήμο.

Κάθε υποβληθείσα γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται σε φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης, επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές.

Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων προσδιορίζεται στον νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ Α’ 230) (ιδίως Κεφάλαιο Η’, άρθρο 40) και στην με αριθμό οικ. 8592/17.5.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1750).

Όταν στο τουριστικό κατάλυμα λειτουργούν, υπό τον ίδιο φορέα κολυμβητικές δεξαμενές η γνωστοποίηση υποβάλλεται άπαξ και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες για το σύνολο των δραστηριοτήτων.

Για την υποβολή της γνωστοποίησης καταβάλλονται τα παράβολα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4276/2014.

Κάθε υποβληθείσα γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία τηρούνται σε φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης, επικαιροποιημένα και διαθέσιμα προς επίδειξη στις αρμόδιες αρχές. Εφόσον εντός του τουριστικού καταλύματος λειτουργούν μία ή περισσότερες κολυμβητικές δεξαμενές, ο φορέας τηρεί επιπλέον φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αφορούν στη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών.

Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας, η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων και η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο).