ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
  • Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητάς του και για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με αυτήν.
  • Πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να εγκαταστήσει ή να λειτουργήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη θέση και αποτελεί προϋπόθεση εγκατάστασης ή λειτουργίας αυτής αντίστοιχα. Από την υποβολή της γνωστοποίησης ξεκινά άμεσα η εγκατάσταση ή η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη άδεια. Αυτό ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες ή τις ενέργειες, για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης
  • Προϋποθέτει ότι ο χώρος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί όλες τις χωροταξικές ή τεχνικές απαιτήσεις και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.)
 • Οι δραστηριότητες που υπόκεινται στην παρούσα φάση σε καθεστώς γνωστοποίησης είναι:
  • μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες
  • καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θέατρα και κινηματογράφοι
  • τουριστικά καταλύματα και πισίνες εντός αυτών
  • κέντρα αποθήκευσης και διανομής
  • εξορυκτικές δραστηριότητες
  • συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
  • εργαστήρια αισθητικής
  • αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία
  • πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες
  • φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών
  • ίδρυση και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας
  • κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  • σχολές επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων και οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
  • συνεργεία συντήρησης ή επισκευής αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και συνήθων ή βαρέων οχημάτων
  • πλυντήρια ή/και λιπαντήρια οχημάτων
  • στεγασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
  • υπαίθριοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
  • χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων
  • σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων
  • σχολές, υποκαταστήματα σχολών και κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης οδηγών
  • σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης