Συχνές Ερωτήσεις


Γνωστοποίηση υποβάλλεται όταν μια οικονομική δραστηριότητα, που πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις λειτουργίας της εγκατάστασης, είναι καθόλα έτοιμη να ξεκινήσει τη δραστηριότητά της.
Κάθε φορέας δραστηριότητας, που επιθυμεί να υποβάλει γνωστοποίηση για την εκκίνηση λειτουργίας της εγκατάστασης, εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών που χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet).
Τα πεδία που επελέγησαν να συμπεριληφθούν στη γνωστοποίηση είναι αυτά που κρίνονται ως αναγκαία, προκειμένου να αξιολογείται η επικινδυνότητα μιας δραστηριότητας και να διευκολύνεται το ελεγκτικό έργο των αρμόδιων αρχών. Για τον λόγο αυτό καταρχήν όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της δραστηριότητας, που έχει γνωστοποιηθεί (άρ. 6 ν. 4442/2016). Σε αυτές τις περιπτώσεις διατηρείται ο μοναδικός αριθμός της γνωστοποίησης. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, δεν πρόκειται για μεταβολή στοιχείων γνωστοποίησης, αλλά απαιτείται υποβολή νέας γνωστοποίησης (άρ. 6 παρ. 4 ν. 4442/2016).
Για τη μεταβολή στοιχείων σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα, η οποία έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με διαδικασίες προηγούμενου καθεστώτος και υπάρχει ισχύουσα άδεια λειτουργίας, επιλέγεται νέα γνωστοποίηση, η οποία συμπληρώνεται κανονικά με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της ισχύουσας άδειας στο γενικό πεδίο που υπάρχει στο τέλος της φόρμας γνωστοποίησης με τον τίτλο: " Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε". Στη συνέχεια, επιλέγεται μεταβολή της πρώτης γνωστοποίησης, με συμπλήρωση των στοιχείων, στα οποία αφορά η μεταβολή.
Προκείμενου να δηλωθεί η αλλαγή της επωνυμίας μιας επιχείρησης υποβάλλεται είτε νέα γνωστοποίηση (όταν δεν υπάρχει ήδη υποβεβλημένη μία με την παλιά επωνυμία) είτε μεταβολή της ήδη υποβληθείσας (όταν υπάρχει γνωστοποίηση). Κατά την υποβολή η νέα επωνυμία θα συμπληρωθεί αυτόματα από το taxisnet, ωστόσο αρχικά δεν θα φαίνεται αλλαγμένη στα στοιχεία της επιχειρήσης. Προσοχή: η νέα επωνυμία θα εμφανιστεί στη γνωστοποίηση μόνο μετά την υποβολή της και όχι κατά τη διαδικασία επεξεργασίας της. Προαιρετικά, ο λόγος υποβολής της γνωστοποίησης (αλλαγή επωνυμίας) αναφέρεται στο τελευταίο πεδίο της φόρμας γνωστοποίησης.
Η αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας εμπίπτει στις περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων της γνωστοποίησης (άρ. 6 παρ. 4 ν. 4442/2016). Η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί είναι η εξής: α) Ο υφιστάμενος φορέας επιλέγει από τη λίστα με τις γνωστοποιήσεις του «Αλλαγή φορέα δραστηριότητας» της ισχύουσας γνωστοποίησης και συμπληρώνειτον ΑΦΜ του φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο μεταβιβάζεται η δραστηριότητα. Είναι κρίσιμο να είναι σωστός ο ΑΦΜ του νέου φορέα, γιατί διαφορετικά η διαδικασία δεν θα είναι δυνατό να ολοκληρωθεί. β) Ο νέος φορέας, έχοντας εγγραφεί στο σύστημα μέσω των κωδικών taxisNet, επιλέγει μέσα από τη λίστα με τις Γνωστοποιήσεις «Αποδοχή» της εν λόγω γνωστοποίησης. Στη συνέχεια ο νέος φορέας είναι πλέον ο μόνος εξουσιοδοτημένος για περαιτέρω μεταβολές ή ακύρωση της γνωστοποίησης.
Η σχετική πληροφορία αφορά στον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, στην οποία αφορά η γνωστοποίηση, χωρίς να συνοδεύεται από υποβολή αποδεικτικών στοιχείων. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επιβεβαίωση/έλεγχος του δηλωθέντος αριθμού των εργαζομένων, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία (πχ ΑΠΔ).
Η υποβολή γνωστοποίησης που προβλέπεται στην περίπτωση διακοπής εργασιών/παύσης λειτουργίας εγκατάστασης δεν συνδέεται κατ’ ανάγκην με τη διακοπή των εργασιών στη Δ.Ο.Υ. Η μόνη οδηγία είναι ότι αφορά σε οριστική διακοπή της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη τοποθεσία/εγκατάσταση. Με άλλα λόγια, και με δεδομένο ότι κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν προσκομίζεται κανένα δικαιολογητικό, απόκειται στον φορέα της δραστηριότητας να αναλάβει τη σχετική ευθύνη ότι έχει παύσει η λειτουργία της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Αυτό που έχει σημασία να τονισθεί ως προς το εν λόγω ζήτημα είναι ότι εφόσον έχει γνωστοποιηθεί η παύση λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας δεν δικαιούται να ασκεί τη δραστηριότητα στην οποία αφορούσε η ακυρωθείσα γνωστοποίηση και τυχόν επανεκκίνηση αυτής θα απαιτήσει υποβολή νέας γνωστοποίησης.
Ειδικά για τις μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών
Γνωστοποίηση υποβάλλεται μόνο για την υπαγόμενη σε καθεστώς γνωστοποίησης δραστηριότητα, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και την ΥΑ οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (Β’1061), ενώ η άλλη μεταποιητική δραστηριότητα ακολουθεί τις προβλεπόμενες στον ν. 3982/2011 και τις κανονιστικές αυτού πράξεις αδειοδοτικές διαδικασίες.
Εξακολουθούν να ισχύουν, με τη βασική διαφορά ότι οι εν λόγω έλεγχοι εφεξής θα διενεργούνται εκ των υστέρων, διότι σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 ν. 4442/2016 οι έλεγχοι που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις ως προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας διενεργούνται εφεξής μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ή από τον χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της.
Η έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 22 του ν. 4442/2016 είναι η έγκριση που υφίσταται και σήμερα αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης, κατ’ εφαρμογή της σχετικής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ήτοι η έγκριση του άρθρου 7 του ν. 4442/2016 δεν αφορά μόνο δραστηριότητες στο σύνολό τους, αλλά και πτυχές προστασίας δημοσίου συμφέροντος δραστηριοτήτων που υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η έγκριση που ζητείται, καλύπτει τις μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, ως προς την πτυχή του δημοσίου συμφέροντος που αφορά στην προστασία της ασφάλειας τροφίμων.

 

Ειδικά για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Το πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 περιλαμβάνει τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), εκτός από τα κέντρα διασκέδασης, καθώς και τα θέατρα και τους κινηματογράφους του άρθρου 81. Κατ' αναλογία των παραπάνω, οι ίδιες δραστηριότητες που βρίσκονται εντός τουριστικών καταλυμάτων ρυθμίζονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 16228/18-5-2017. Για κάθε άλλη δραστηριότητα, που δεν υπάγεται στα ανωτέρω, δεν εφαρμόζεται η ΚΥΑ 16228/18-5-2017. Ενδεικτικά, τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα internet cafe, παιδοτόπους, luna parks, παγοδρόμια και εμπορικές αγορές. Τέλος, στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ δεν υπάγονται δραστηριότητες, των οποίων η αδειοδοτούσα αρχή είναι άλλη από τους Δήμους ή τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού και την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων.
Όχι, η επικαιροποιημένη βεβαίωση δεν αποτελεί νέα βεβαίωση. Οι υπηρεσίες του δήμου μπορούν να αναζητήσουν εξ αρχής τα δικαιολογητικά για την χορήγηση επικαιροποιημένης βεβαίωσης της αρχικής, εφόσον έχει επέλθει τροποποίηση των στοιχείων στα οποία βασίστηκε η έκδοση της προηγούμενης (χρήσεις γης, κανονιστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006, αρχαιολογικά ευρήματα). Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να χορηγούν βεβαίωση για την άπρακτη παρέλευση της δεκαήμερης προθεσμίας σε περίπτωση μη έκδοσης της επικαιροποιημένης βεβαίωσης. Η δεκαήμερη προθεσμία εκκινεί από την αίτηση του φορέα της δραστηριότητας για τη μεταβολή. Ο φορέας λειτουργεί νόμιμα μετά την χορήγηση της επικαιροποιημένης βεβαίωσης ή μετά την χορήγηση της βεβαίωσης για την άπρακτη παρέλευση της δεκαήμερης προθεσμίας.
Αφορά σε θέμα εσωτερικής οργάνωσης του δήμου.
Η διατύπωση για την υπηρεσία δόμησης είναι ενδεικτική. Την εν λόγω βεβαίωση εκδίδει η αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με το οργανόγραμμα κάθε δήμου, η οποία έχει αρμοδιότητα για την άσκηση της. Σε περίπτωση διοικητικής υποστήριξης του δήμου για την συγκεκριμένη αρμοδιότητα από υπηρεσία άλλου δήμου, την βεβαίωση εκδίδει ο δήμος που παρέχει τη διοικητική υποστήριξη.
Η βεβαίωση εκδίδεται για συγκεκριμένη θέση γι αυτό και μνημονεύονται τα συγκεκριμένα στοιχεία του ακινήτου (οδός, αριθμός, όροφος κτλ). Στην περίπτωση επέκτασης της δραστηριότητας του φορέα σε παρακείμενο ακίνητο, υποβάλλεται αίτηση για έκδοση νέας βεβαίωσης. Εφόσον εκδοθεί, ακολουθεί γνωστοποίηση μεταβολής και στο παράρτημα αυτής καταχωρείται ο αριθμός πρωτοκόλλου της νέας βεβαίωσης, η οποία αφορά την συνολική εικόνα μετά την επέκταση άλλως και των δύο βεβαιώσεων (της αρχικής και της νέας που θα αφορά στην επέκταση).
Όχι, η απαρίθμηση των στοιχείων για τα οποία μπορεί να γίνει μεταβολή είναι ενδεικτική. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της μεταβολής, στο πεδίο λοιπές παρατηρήσεις αναγράφεται το στοιχείο που μεταβάλλεται.
Επιβάλλεται πρόστιμο με βάση το άρθρο 14. Δεδομένου ότι η άδεια μουσικής καταργήθηκε, η λειτουργία μουσικής άνευ γνωστοποίησης δεν αποτελεί παράβαση του πδ 180. Το πδ 180/1979 εφαρμόζεται για την περίπτωση διαπίστωσης χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου χωρίς προηγούμενη άδεια παράτασης σύμφωνα με την ΑΔ 3/1996.
Βάσει του ν. 4442/2016 (άρθρο 29) δεν απαιτείται έκδοση άδειας για τη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων. Αυτή θα πρέπει να δηλώνεται στη γνωστοποίηση. Εφόσον λήγει, σύμφωνα με προηγούμενο καθεστώς αδειοδότησης (άδεια λειτουργίας), θα πρέπει να υποβληθεί γνωστοποίηση, στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία της υφιστάμενης άδειας λειτουργίας και η χρήση μουσικής. Εφόσον άλλα στοιχεία της υφιστάμενης άδειας μεταβάλλονται, τότε θα πρέπει να υποβληθεί στη συνέχεια μεταβολή της πρώτης γνωστοποίησης.
Για την αδειοδότηση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που ρυθμίζεται μέσω της KYA 16228/18-5-2017 (Β’ 173) απαιτείται η διαδικασία της βεβαίωσης και γνωστοποίησης, ενώ για τη λειτουργία της δεύτερης δραστηριότητας πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία αδειοδότησης, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις.
Η ΔOY δεν εμπλέκεται πλέον στη διαδικασία αδειοδότησης των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην KYΑ 16228/18-5-2017 (Β’ 173). Μέσω της πρόσβασης στον ΑΦΜ του φορέα μπορεί να αναζητήσει επιπλέον στοιχεία.
Σε περίπτωση προσθήκης δραστηριότητας ή άλλης αλλαγής υφιστάμενης δραστηριότητας υπό το προηγούμενο καθεστώς αδειοδότησης, η τελευταία μεταπίπτει σε καθεστώς γνωστοποίησης μέσω της διαδικασίας μεταβολής και σημειώνεται στις «Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε» ο αριθμός της προηγούμενης άδειας, η οποία διατηρείται στον φάκελο της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη λειτουργία της διατηρούνται στο φάκελο της εκάστοτε επιχείρησης.
Το «κυρωτικό σύστημα της γνωστοποίησης» του άρθρου 15 παρ. 5 αφορά στο κυρωτικό σύστημα του άρθρου 14 της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 (Β’ 173) ήτοι παραβάσεις της διαδικασίας της γνωστοποίησης όπως αυτή προβλέπεται στην ως άνω ΚΥΑ και όχι παραβάσεις των όρων λειτουργίας, όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (υγειονομικές, πυροσβεστικές, πολεοδομικές διατάξεις). Συνεπώς δεν μπορεί το προαναφερόμενο κυρωτικό σύστημα της γνωστοποίησης να αφορά παρά καταστήματα που έχουν ήδη μεταπέσει στο σύστημα της γνωστοποίησης (είτε νέες επιχειρήσεις είτε υφιστάμενες υπό το προηγούμενο καθεστώς αδειοδότησης οι οποίες μετέπεσαν στο καθεστώς της γνωστοποίησης λόγω μεταβολής). Εφόσον βεβαιωθεί παράβαση η οποία αφορά «την παλιά άδεια» δηλαδή τους όρους λειτουργίας του καταστήματος, εφαρμόζονται οι ανάλογες διατάξεις όπως προβλέπεται ρητά στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 (Β’ 173).
Με βάση το άρθρο 15 παρ.1 της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 (Β’ 173) «Οι κυρώσεις για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (υγειονομικές, πυροσβεστικές, πολεοδομικές διατάξεις) δεν θίγονται». Επομένως στις περιπτώσεις όπου με το προηγούμενο σύστημα αφαιρούνταν η άδεια μέχρι την συμμόρφωση με τις υγειονομικές υποδείξεις, με το παρόν νομοθετικό πλαίσιο νοείται προσωρινή διακοπή λειτουργίας μέχρι την συμμόρφωση με τις υγειονομικές υποδείξεις. Σε κάθε περίπτωση δεν προβλέπεται κατά τις διατάξεις της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 (Β’ 173) σφράγιση καταστήματος πέραν των περιπτώσεων αυτών που προβλέπονται κατά τις κείμενες διατάξεις.
Στην περίπτωση προσθήκης παρακείμενου χώρου υποβάλλεται αίτηση για έκδοση νέας βεβαίωσης που αφορά το ακίνητο στην συνολική του έκταση (μετά την προσθήκη) και δηλώνεται ως μεταβολή γνωστοποίησης με καταχώρηση στο σχετικό Παράρτημα του αριθμού πρωτοκόλλου της νέας βεβαίωσης.
Από την δημοσίευση της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 (Β’ 173), όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις υποβάλλονται στο νέο σύστημα της γνωστοποίησης. Εξυπακούεται ότι όσοι έχουν πάρει κατά πλάσμα άδειες μέχρι 17-5-2017 (επειδή πχ έχει αργήσει η υγειονομική υπηρεσία) ολοκληρώνουν με το παλιό σύστημα.
Η διαδικασία σφράγισης γίνεται κατά τις κείμενες διατάξεις. Η νέα διαδικασία της γνωστοποίησης δεν θίγει σε τίποτα την υφιστάμενη διαδικασία.
Ο Δήμος έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για το εάν ένα κατάστημα έχει κλείσει ή εξακολουθεί να λειτουργεί χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ του παλαιού φορέα.
Αυτή η περίπτωση είναι ανάλογη με την προσθήκη διπλανού/παρακείμενου χώρου (βλέπε ερώτηση 18). Δεν απαιτείται παράβολο, αφού παράβολο ζητάμε μόνο στις 2 περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στο Νόμο/ΚΥΑ.
Οτιδήποτε αλλάζει στα γνωστοποιηθέντα στοιχεία περνάει σαν αλλαγή/μεταβολή. Δεν απαιτείται επικαιροποίηση της βεβαίωσης αφού δεν αλλάζει ο φορέας (ΑΦΜ). Δεν απαιτείται παράβολο, αφού παράβολο ζητείται μόνο στις 2 περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στο Νόμο/ΚΥΑ.